PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V TÝCHTO PODMIENKACH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV VÁM CHCEME POSKYTNÚŤ PODROBNÉ INFORMÁCIE O
SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH NAŠEJ SPOLOČNOSTI A TIEŽ O TOM, AKÉ PRÁVA VÁM AKO
DOTKNUTEJ OSOBE Z TOHO VYPLÝVAJÚ. TIETO PODMIENKY VYSVETĽUJÚ TRANSPARENTNÝM A PREHĽADNÝM SPÔSOBOM
INFORMÁCIE PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH
OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV (ĎALEJ AKO „GDPR“).
PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, NIŽŠIE UVEDENÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV. NAŠA SPOLOČNOSŤ SA
ZAVÄZUJE ZODPOVEDNE ZAOBCHÁDZAŤ S INFORMÁCIAMI, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A UCHOVÁVAME.

DEFINÍCIA POJMOV

1. V týchto Podmienkach používame nasledujúce pojmy. Výklad použitých pojmov je založený na GDPR a predstavuje
globálny štandard pri všetkých podnikateľských aktivitách našej organizácie. Výklad pojmov sa môže líšiť od ich výkladu v
legislatíve jednotlivých krajín (v ktorých pôsobíme), preto v prípade akýchkoľvek otázok s tým súvisiacich môžete
kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu či lokálny tím.
2. Prevádzkovateľ: osoba, ktorá sama alebo v spolupráci s inými stanovuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov.
Spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ všetkých údajov o zmluvných partneroch, pokiaľ sú využívané pri jeho podnikaní.
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje, je
Názov organizácie: Jozef Giertl
Adresa: Štefániková 16, 040 01 Košice
IČO: 32 531 320
Web stránka: www.pizeriazvon.sk
ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR považovaná za prevádzkovateľa (ďalej len ako „Spoločnosť“).
Dotknutá osoba: pre účely týchto Podmienok označuje všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúvame v interakcii
s našimi zmluvnými partnermi pri zabezpečení našej podnikateľskej činnosti. Jedná sa najmä o fyzické osoby návštevníkov
resp. Zákazníkov našej pizerie ZVON, podnikateľov, ktorí sú naši dodávatelia, splnomocnení zástupcovia našich zmluvných
partnerov, kontaktné osoby zmluvných partnerov, vrátane určených zamestnancov našich zmluvných partnerov pri plnení
ich pracovných úloh.
Sprostredkovateľ: osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (s výnimkou zamestnancov
Prevádzkovateľa). Jedná sa najmä o externých partnerov Spoločnosti a iné entity v rámci spoločnosti, ktoré spracúvajú
osobné údaje v našom mene. Všetci títo sú považovaní za našich Sprostredkovateľov.
Osobné údaje: akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická
osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo
kombinácie niekoľkých údajov, vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické
pre fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

3. Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte
akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto podmienok, kontaktujte nás prosím na:
4. S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do
funkcie aj osobu za celú spoločnosť :
Meno: Jozef Giertl
Tel.: 0556225689
E-mail: jgiertl@hotmail.com
Táto osoba dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom telefónneho čísla alebo
emailu.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME ?

5. Sme o Vás oprávnení zhromažďovať nasledujúce informácie a spracúvať nasledujúce osobné údaje, či už tieto informácie
poskytujete Vy, alebo tretia strana:
o Identifikačné údaje
– meno a priezvisko, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska, rodné číslo, IČO (v prípade podnikania);
o Kontaktné údaje
– kontaktné údaje, adresa, telefónne číslo, email, kontaktné údaje na poverených zamestnancov;
o Informácie o využití našich služieb-súťaže-rezervácie miest ( zákazníci pizerie ZVON ) / Informácie o ponúkaných a
odobratých produktoch a službách (dodávatelia);
o Informácie zo záznamov a komunikácie
– telefonické hovory alebo iné interakcie s Vami, napr. pomocou e-mailu, chatu, SMS správ;
o Transakčné údaje týkajúce sa vzájomného plnenia – najmä informácie o plnení vzájomných práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, história nákupov/predajov;
o Údaje o kredibilite zmluvného partnera – údaje o platobnej schopnosti, preverenie dlhov vo verejných registroch,
overenie bonity, existujúcich záväzkoch a uložených sankciách;
o Platobné údaje – údaje o platbách, informácie o bankovom účte, IBAN, údaje o kontaktnej osobe, ktorá faktúry
vystavila;

ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

6. Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od tretích strán, ako sú napríklad naši obchodní partneri , ktoré môžu
zahŕňať aj osobné údaje zamestnancov alebo kontaktných osôb zmluvného partnera (najmä meno a priezvisko kontaktných
zamestnancov, ich e-mailové adresy, tel. čísla na pracovisko).
NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?
7. Vaše osobné údaje spracúvame na účely:
➢Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, a to v súlade s čl. 6 ods. 1
písm. a) GDPR
➢Plnenia zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a prijatia opatrení pred
uzatvorením zmluvy na žiadosť dodávateľa / zákazníka;
➢Vedenia komunikácie (vrátane komunikácie s kontaktnými osobami), najmä odpovedanie na Vaše otázky a
vybavovanie vašich žiadostí vo vzťahu k Vašim údajom na základe čl. 6 ods. 1 písm. b/, čl. 6 písm. f) GDPR v spojení s § 78
ods. 3 Zákona na ochranu osobných údajov, účelom spracúvania osobných údajov bude kontaktovanie styčných osôb v
rámci vzťahov so zákazníkom alebo dodávateľom;
➢Plnenia našich právnych povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na základe čl. 6 ods.
1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady po dobu desiatich rokov);
➢Uplatňovanie, preukazovanie a obhajoba našich právnych nárokov našej Spoločnosti alebo dotknutej osoby na
základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem na ochrane majetku, majetkových a iných práv prevádzkovateľa a
presadzovanie alebo obhajovanie nárokov prevádzkovateľa alebo tretích strán;
➢Boj proti korupcií, proti praniu špinavých peňazí, boj proti podvodom, predzmluvné vzťahy – poznanie svojho
zákazníka, kontrola dôveryhodnosti partnera dodržiavanie zákonných povinností, oprávnený záujem na ochrane proti
podvodom (čl. 6 ods. 1 písm. c), f) GDPR);
8. Vo všeobecnosti, ako Váš zmluvný partner, spracúvame Vaše osobné údaje na základe toho, že je to potrebné v súvislosti
s Vašimi individuálnymi zmluvami a dodržiavaním našich zákonných povinností. Sme tiež oprávnení spracúvať Vaše osobné
údaje aj v súvislosti s našimi oprávnenými záujmami, napríklad na ochranu a vymáhanie právnych nárokov, ako aj v
súvislosti s inými našimi oprávnenými záujmami, napr. za účelom dosahovania našich podnikateľských záujmov. V
prípadoch, keď tak urobíme, zmiernime účinok, ktorý to má na Vás tým, že primerane minimalizujeme naše používanie a
zavedieme primeraný prístup a bezpečnosť, aby sme zabránili neoprávnenému použitiu, či zneužitiu Vašich osobných
údajov.

 

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

9. Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám tieto
osobné údaje, avšak ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní uzavrieť s Vami zmluvu, prípadne Vám
nebudeme schopní poskytnúť Vami požadovanú službu.
10. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods.
1 písm. a) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas
udeľovali. Spoločnosť Vám vždy garantuje neudelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré
nesúvisia s uzatvorením alebo plnením zmluvného vzťahu, ktorý máte ako náš zákazník záujem so Spoločnosťou uzatvoriť.
11. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a
využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto
spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

12. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných
partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre
našu spoločnosť vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo
poskytujú iné služby či produkty, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.
13. Okrem vyššie uvedeného, sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované aj:
➢súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči
dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
➢organom činným v trestnom konaní, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo
splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
➢tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb a
produktov alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely predaja tovaru a poskytovania
služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod.,
➢externým spoločnostiam, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa alebo poskytujú iné služby zabezpečujúce riadny
chod spoločnosti,
➢spoločnosti a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene za účelom poskytovania našich
služieb a produktov (napr. poskytovateľovi serveru a hostingu pre našu web stránku, spoločnosť administrujúca našu
stránku),
➢novým majiteľom našej spoločnosti a právnym poradcom pri predaji našej spoločnosti alebo inej obdobnej transakcii,
➢agentúry pre úverovú referenciu, agentúry na prevenciu podvodov, spoločnosti v rámci spoločností a/alebo tretí
poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpení za účelom boja proti korupcii, boja proti praniu špinavých
peňazí, podvodom, overovaní platobnej schopnosti a kredibility obchodného partnera (dealera), kontrola kreditných
limitov. Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov. Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo
EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov.
14. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom
v samostatnej písomnej zmluve.
15. Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú interní zamestnanci a externí spolupracovníci
prevádzkovateľa.
16. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje,
ktoré nám poskytnete. Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či
dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom.
17. Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich
osobných údajov v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR. Na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresy v časti Kontaktné údaje Vám
poskytneme zoznam našich dodávateľov.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM NA VÁS?

18. Nie. Naša Spoločnosť teda nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu
rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne
automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

19. O Vašich údajoch vedieme záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné na účel, na ktorý sme ich získali a na všetky
ostatné povolené prepojené účely (takže ak sa osobné údaje používajú na dva účely, budeme ich uchovávať až do uplynutia
posledného obdobia; ale prestaneme ich používať na účel s kratším obdobím, ak dané obdobie už uplynulo).
20. Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné
údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných
záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí primeranej doby vymedzenej
Spoločnosťou s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR v registratúrnom pláne
spoločnosti.
21. Doby uchovávania stanovené našou Spoločnosťou sú založené na obchodných potrebách a záznamy, ktoré už nie sú
potrebné, sú buď nezvratne anonymizované (a anonymizované informácie môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne
zničené. Upozorňujeme, že tieto obdobia môžu byť predĺžené v prípadoch, kedy je to primerane potrebné (napr. počas
trvania súdneho konania).
22. V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.
23. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel
vymedzený našou Spoločnosťou. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje
patria, o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly
nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané
osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY?

24. Našej Spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie
prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom
možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej
žiadosti, z ktorej bude zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby
určené prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu
Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2 – 4 tohto
dokumentu.
25. S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a
prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup
k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na
obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie
Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Spoločnosti založené na automatizovanom
spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od
Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR). Upozorňujeme, že na výkon týchto
práv sa vzťahujú niektoré výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

26. Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke: www.dataprotection.gov.sk. Prehľad dozorných
orgánov v rámci EÚ nájdete tu: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
27. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním, môžete ho
kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Spoločnosť Vám vždy
garantuje neudelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré nesúvisia s uzatvorením alebo
plnením zmluvného vzťahu.
28. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a
využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnené záujmy ako právny základ, ste povinní toto spracúvanie
strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku.
29. V prípade záujmu o informácie o dôvodoch na základe, ktorých prevažujú naše právom chránené záujmy nad Vašimi
právami a slobodami pri spracúvaní Vašich osobných údajov na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nás
prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.
30. V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne môžete nás kedykoľvek
kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na začiatku tohto dokumentu alebo môžete v určitých
prípadoch použiť priamo funkcionality systémov za účelom opravy alebo aktualizácie Vašich osobných údajov, ak sú
dostupné.
31. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne
podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti
Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným
spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej
Spoločnosti.
32. Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj v
sídle našej Spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania
predložením dokladu Vašej totožnosti. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená, bude
individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od
prijatia Vašej žiadosti.
33. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si
primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri
opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu
primeraný poplatok za administratívne náklady.
34. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade,
ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať
sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.
35. V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas
kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak
chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

36. Tieto Podmienky sme vytvorili z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel,
ktoré naša spoločnosť dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.
37. Naša spoločnosť pravidelne tieto Podmienky reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok.
Aktuálne verzia je vždy zverejnená na stránke Spoločnosti. Tieto Podmienky pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní
o prípadných zmenách.
38. Tieto Podmienky sú platné a účinné od 23.05.2018.